Szukaj

Regulamin Konkursu Facebook

Regulamin konkursu Rollo Kids „Wiosna i zabawa z dziećmi”

1. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników konkursu organizowanego pod nazwą „Wiosna i zabawa z dziećmi”, (dalej: Konkurs).

§2

Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELROB Marzena
Wałachowska , Kopernika 13, lok. 10 , 05-420 Józefów , NIP 825-185-23-54 (dalej: Organizator).

§3

Inicjatorem Konkursu i sponsorem nagród jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELROB Marzena Wałachowska , Kopernika 13, lok. 10 , 05-420 Józefów , NIP 825-185-23-54 (dalej Fundator).

§4

Konkurs prowadzony na profilu Facebook:

https://www.facebook.com/shoprollo

§5

Obsługę techniczną konkursu oraz wyłonienie Laureatów Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs rozpoczyna się 28.04.2021 r. (od momentu publikacji pierwszego posta konkursowego) i trwa do 05.05.2021 r. (do godziny 23.59, czyli do momentu zakończenia możliwości przesyłania zgłoszeń).

§6

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal społecznościowy Facebook. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie zastrzeżenia, czy reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zwalnia z odpowiedzialności Facebook w przypadku roszczenia lub jakiejkolwiek szkody związanej z niniejszym Konkursem.

§7

Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

§8

Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uczestnictwo w konkursie

§1

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, jest pełnoletnia, nie jest w żaden sposób powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała zadanie konkursowe zgodnie z zapisami regulaminu oraz posiada konto w serwisie Facebook. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz dochodzenia zwrotu nagrody w przypadku wykrycia tych okoliczności po wyłonieniu Laureatów.

§2

Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELROB Marzena
Wałachowska , Kopernika 13, lok. 10 , 05-420 Józefów , NIP 825-185-23-54, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem oraz Fundatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

§4

Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.

3. Zadanie konkursowe

§1

Zadanie (dalej Zgłoszenie) konkursowe polega na:

Opublikowaniu (przez osobę spełniającą warunki uprawniające do udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) autorskiego zdjęcia ukazującego piękno wiosny wraz z zaprezentowaniem jak bawią się dzieci z dopiskiem „@shoprollo „ (dalej Zgłoszenie) pod postem konkursowym (zamieszczonym 28 kwietnia 2021 r.) na profilu

https://www.facebook.com/shoprollo

§2

Zgłoszenie (zdjęcie, patrz §1) musi stanowić przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Uczestnik publikujący zdjęcie musi posiadać pełnię praw autorskich do zgłaszanej pracy przy jednoczesnym braku obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wątpliwości dotyczących praw do pracy konkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu w tym ukrycia komentarza ze zgłoszeniem.

4. Czas trwania konkursu

§1

Czas na przesyłanie Zgłoszeń rozpoczyna się w wraz publikacją posta na profilu Facebook

https://www.facebook.com/shoprollo

konkursu tj. 28 kwietnia 2021 r. i trwa do 5 maja 2021 r. do godz. 23.59.

§2

Data i godzina nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowana przez serwis Facebook.

§3

Dany uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie konkursowe (zdjęcie). Jednak nagrodzone zostanie maksymalnie jedno Zgłoszenie danego uczestnika.

§4

Zgłoszenia opublikowane pod postami konkursowymi po zakończeniu czasu na ich przesyłanie (po 23:59, 5 maja 2021) nie będą oceniane.

5. Komisja Konkursowa

§1

Aby zagwarantować prawidłową organizację i przebieg Konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu w tym dokonania wyboru Laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej Komisja). W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

6. Weryfikacja Zgłoszeń

§1

Komisja każdorazowo będzie weryfikowała przesłane Zgłoszenia pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem. Dopiero po zaakceptowaniu treści przez Komisję Zgłoszenie będzie podlegało ocenie.

§2

Zgłoszenia nie mogą w żaden sposób obrażać osób trzecich, zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitego zachowania, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy. Zgłoszenia muszą być neutralne pod względem światopoglądu i przekonań politycznych. Zgłoszenia, które zdaniem Komisji nie spełnią powyższych warunków nie będą podlegały ocenie. Dodatkowo Zgłoszenia/komentarze naruszające powyższe zasady będą ukrywane lub w skrajnych przypadkach usuwane bez informowania o tym fakcie autora.

§3

Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących wizerunkowi Organizatora i/lub Fundatora.

7. Wyłonienie Laureatów

§1

Nagrodzone decyzją Komisji zostanie maksymalnie trzy Zgłoszenia (dalej Laureaci).

§2

Laureaci zostaną ogłoszeni do 12 maja 2021 roku poprzez umieszczenie stosownego komentarza pod Zgłoszeniem użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych prac w celu ogłoszenia wyników oraz do celów promocyjnych.

§3

Komisja zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru konkretnych Laureatów. Podczas oceny prac (zdjęcie, patrz §1 a)) będą brane pod uwagę przede wszystkim oryginalność, estetyka, pomysłowość oraz zgodność z tematem konkursu.

§4

Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatów jest pozytywna weryfikacja formularza danych osobowych oraz przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej. Formularz zostanie udostępniony wyłącznie użytkownikom, którzy faktycznie przesłali zwycięskie zgłoszenie.

§7

Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

8. Nagrody

§1

Konkurs przewiduje nagrodzenie maksymalnie 3 uczestników (dalej Laureaci). Laureaci otrzymają równorzędne nagrody.

§2

Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z:

a) Drewniana Układanka Ludi & Co ,

b) bon rabatowy 20% na zakupy w sklepie Rollo Kids ,

c) bon rabatowy 10% na zakupy w sklepie Rollo Kids,

§3

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, a Laureat nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie. Laureat ma jednak prawo zrzec się przyznanej nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

§4

Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską na adres wskazany w formularzu danych osobowych.

§5

Warunkiem wydania nagrody jest pozytywna weryfikacja Formularza Danych Osobowych, udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.

§8

Nagrodę w konkursie otrzyma max. 3 osóby, których prace zostaną wybrane przez Komisję.

§9

Nagrodę otrzymuje wyłącznie autor wybranego przez Komisję Zgłoszenia konkursowego, czyli osoba publikująca wybrane przez Komisję zdjęcie pod postem konkursowym na Facebooku l

§10

Uczestnikowi przysługiwać może maksymalnie jedna Nagroda.


§11

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach wydania i odbioru nagrody, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania postępowań reklamacyjnych.


10. Prawa autorskie

§1

Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, niewyłącznej do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego,

e) rozpowszechnianie w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych

f) rozpowszechnianie w Internecie, a w szczególności w portalu społecznościowym Facebook:

https://www.facebook.com/shoprollo

g) rozpowszechnianie zdjęć, każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

§2

Po otrzymaniu nagrody, Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora, czy Fundatora.

§3

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją Zgłoszenia konkursowego.

11. Publikacja Regulaminu

§1

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie Facebook

https://www.facebook.com/shoprollo

oraz w siedzibie Organizatora.

12. Zmiany Regulaminu

§1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

§2

Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w taki sam sposób, w jaki ogłoszona została informacja o rozpoczęciu konkursu, czyli za pośrednictwem posta na profilu Facebook

https://www.facebook.com/shoprollo

13. Reklamacje

§1

Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem listem poleconym na adres siedziby Organizatorem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu.

§2

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

§3

Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook na profilu

https://www.facebook.com/shoprollo

14. Postanowienia końcowe

§1

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.

§4

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia mniejszej liczby osób lub w przypadku niskiej jakości merytorycznej Zgłoszeń odwołania konkursu bez wyłonienia Laureatów.

§5

Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

§6

W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów